Naturgass

Naturgass Nord skal etablere en logistikkjede for naturgass til kunder på Nordkalotten. Gassen skal hentes med småskala LNG skip eller containere inn til Narvik havn og derfra videre med bil eller tog til sluttbrukere.

Kart LNG transport

Naturgass er i dag det reneste brensel/drivstoff som er tilgjengelig på kommersiell basis og i større kvanta i Norge. Naturgass består i hovedsak av Metan (CH4), og er identisk med ren biogass. Forskjellen består i alderen og at biogass er fornybar, mens naturgass ikke er det. Det betyr at CO2 utslippene fra naturgassen må regnes inn i våre nasjonale utslippstall, mens biogass er klimanøytral – selv om CO2 utslippene er de samme. Biogassen er i framgang i Norge og er allerede tigjengelig som drivstoff i Oslo og Stavanger, mens Bergen og Trondheim ennå ikke er kommet riktig i gang.

Erfaringer fra andre land (her ligger Sverige nærmest) er at biogass utnytter den infrastrukturen (forsyningskjeden) som er blitt etablert av naturgassen og at biogass tar markedsandeler fra naturgass. Dette er en utvikling som er forventet og ønsket. Biogass er imidlertid en mer begrenset ressurs enn naturgass. Det er også økonomisk krevende å produsere biogass av tilstrekkelig god kvalitet og å transportere den fram til kundene. Det er derfor viktig at biogassen søkes solgt der det er høyest betalingsvilje og størst klima- og miljøgevinst. Biogass brukt som drivstoff i busser og andre nyttekjøretøy i større byer er derfor et naturlig segment for biogassen.

I Norge er elkraft den dominerende energibæreren med ca 50 % av totalforbruket. Dette setter Norge i en særstilling med stor avhengighet av elkraft. Av all elkraft som blir produsert i Norge i 2011 var  ca 95 % basert på fornybar vannkraft (ca 3 % hadde fossil opprinnelse), og vår produksjonskapasitet overgår det nasjonale forbruket i et ”normalår”. Dette fører til at mange tror at elkraftforbruket vårt er svært bærekraftig og lite miljøbelastende. Slik er det dessverre ikke. Vår vannkraft er ren og fornybar og det kan selges opprinnelsesgarantier for fornybar kraft – det betyr at leverandøren kan garantere at den kraften som blir levert er ren vannkraft. I Norge ble det produsert 122,1 TWh vannkraft i 2011, mens det ble solgt opprinnelsesgarantier til utlandet for 98,1 TWh. Av det totale elkraftforbruket i Norge samme år, ble hele 109,2 TWh levert uten opprinnelsesgarantier – det vil si at dette er kraft som er en del av kraftmiksen i Europa. Dersom man ikke har kjøpt en opprinnelsesgaranti – noe de færreste har gjort, kan faktisk bare 23 % av elkraften vi bruker regnes som fornybar resten er basert på fossil energi og atomkraft.

Kilde: NVE

 

Gut sykkel naturgass

Som vi ser av bildet er naturgass lettere enn luft og kan transporteres til lokalt bruk :) .....