Litt om naturgass

Naturgass er en luktfri, fargeløs, brennbar gass. Den er ikke giftig og lettere enn luft.

Gassen består hovedsakelig av metan (CH4), men inneholder også andre  hydrokarboner som etan, butan, propan og nafta. Man skiller mellom rikgass,  tørrgass og våtgass.  Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen ble dannet for mange millioner år siden ved nedbrytning og omdanning av organisk materiale (plante- og dyrerester).  Naturgass kan brukes i sin primære form til oppvarming av hus og til matlaging, til industriformål, som drivstoff eller den kan omdannes til elektrisitet i gasskraftverk.

Miljøforhold ved forbrenning av gass

Når gass forbrennes, skjer det en kjemisk reaksjon med oksygen (O) som skaper varme. Hydrogen (H) går over til vanndamp (H2O), mens karbon (C) går over til kar­bondioksid (CO2) eller karbon-monoksid (CO).

Forbrenning av 1 kg naturgass gir 2,8 kg CO2, mens 1 kg olje gir 3,2 kg CO2. Denne forbrenningen gir sam­tidig henholdsvis 1,5 og 1,0 kg vann. 1 MJ frigjort energi fra gass gir 58 gram CO2, mens like mye energi fra olje gir 78 gram CO2. Forbrenning av gass ved høy temperatur gir også dannelse av NOx, mens utslipp av andre for­urensende stoffer er neglisjerbare. Forbrenning av naturgass må derfor kunne karakteriseres som mer miljøvennlig enn forbrenning av andre fossile energibærere. Dette fremgår av Figur 6.1, som viser utslipp av NOx, SO2 og støv ved forbren­ning av ulike brensler uten spesielle rensetiltak.

En vurdering av miljøvirkningene ved bruk av gass avhenger av hva en sammenligner med. En kan velge å ta utgangspunkt i de direkte miljø­virkningene fra naturgass, eller sammenligne miljøvirkninger av bruk av gass med virkninger av andre relevante energialternativer. Det må videre skilles mellom typer av miljøvirkninger, og mellom miljøvirkninger fra henholdsvis pro­duksjon, transport og forbruk.

Miljøkostnader ved forbrenning
Utslippskurve forbrenning